رمز و راز ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ اي

پدید آورندگان: ﻣﺎرك ﯾﺎرﻧﻞ - واﻟﺮي ﺑﯿﺘﺲ - درك ﻫﺎل - ﺷﻠﺒﯽ ﻫﺎل
قیمت: 19,000 تومان
تعداد:        - یا -   افزودن به لیست دلخواه

رمز و راز ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ اي

                                                                                مقدمه

ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﺗﺠﺎرت ﺣﯿﺮت اﻧﮕﯿﺰ و دوﺳﺖ داﺷﺘﻨﯽ را از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ اي ﺑﻪ دﺳﺖ آوردﯾﻢ. ﮐﺘﺎب ﻣﺬﮐﻮر ﺣﺎﺻﻞ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ در اﯾﻦ ﮐﺎر اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن رﺑﻂ دارد ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﭼﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺎ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﯾﮏ ﻣﻮﺿﻮع را ﮔﻮﺷﺰد ﮐﻨﯿﻢ. زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻦ ﻋﺎﻟﯽ و ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﺑﻮد. ﻣﻦ ﻫﯿﭻ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ، ﺧﻮدم از روش آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ آن ﻫﺎ را ﺑﻪ دﺳﺖ آوردم. اﻣﺎ ﺷﻤﺎ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را در دﺳﺖ دارﯾﺪ. ﻣﻦ اﮔﺮ اﯾﻦ اﻃﻼﻋﺎت را در اﺑﺘﺪا داﺷﺘﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ در ﻧﯿﻤﯽ از اﯾﻦ زﻣﺎن دوﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورم. ﻣﻦ ﻫﯿﭻ ﻧﻘﺸﻪ ي راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻢ، اﻣﺎ ﺷﻤﺎ آن را دارﯾﺪ. آن را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ و ﭘﯿﺮوزي ﺷﻤﺎ را ﺿﻤﺎﻧﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. 

 

                                                                                                                                  مارک یارنل

تعداد صفحات 368
نوبت چاپ اول 1395
شابک 978-600-7636-95-5
مولف ﻣﺎرك ﯾﺎرﻧﻞ - واﻟﺮي ﺑﯿﺘﺲ - درك ﻫﺎل - ﺷﻠﺒﯽ ﻫﺎل
مترجم محمدعلی عزیزی

نوشتن نظر

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: