هفت عادت بازاریابان شبکه ای موثر

پدید آورندگان: استفان آر کاوی
قیمت: 15,000 تومان
تعداد:        - یا -   افزودن به لیست دلخواه

هفت عادت بازاریابان شبکه ای موثر

                                                                                                         ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﺘﺎب

      دﻛﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎن آر .ﻛﺎوي در ﺗﺄﻟﻴﻒ ﺟﺪﻳﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻫﻔﺖ ﻋﺎدت ﺑﺎزارﻳﺎبان ﺷﺒﻜﻪ اي ﻣﺆﺛﺮ، از عادتهاﻳﻲ ﺻﺤﺒﺖ میﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻛﺘﺎب ﭘﺮﻓﺮوش ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﻔﺖ ﻋﺎدت ﻣﺮدﻣﺎن ﻣﺆﺛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺨﺼﺺ دﻛﺘﺮ ﻛﺎوي در زﻣﻴﻨﻪ  ي رﻫﺒﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب دﻛﺘﺮ ﻛﺎوي ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻫﻔﺖ ﻋﺎدت ﻧﻔﻮذ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آن ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﺪ ﻛه ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺨﺼﻲ و حرفه اي ﺧﻮد ﻓﺮدي ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﻴﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻳﻦ ﻫﻔﺖ ﻋﺎدت ﻣﺆﺛﺮ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را ﺑﻪ اوج ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﻴﺪ .  در ﺧﺎﺗﻤﻪ از دﻛﺘﺮ ﻛﺎوي ﭘﺮﺳﻴﺪه اﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ میﺗﻮاﻧﻴﻢ از اﻳﻦ ﻫﻔﺖ ﻋﺎدت اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﺷﺒﻜﻪ ا ي ﺧﻮد ﻣﻮﻓﻖ و ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺎﺷﻴﻢ

ﻋﺎدت اول :آنها فعال ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﻋﺎدت دوم : آنها در ذﻫﻦﺷﺎن از آﺧﺮ ﺷﺮوع  ﻛﻨﻨﺪ

ﻋﺎدت ﺳﻮم :آنها اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻮر  میﭘﺮدازﻧﺪ

ﻋﺎدت ﭼﻬﺎرم :آنها ﻃﺮز ﻓﻜﺮﺷﺎن ﺑﺮد برد اﺳﺖ

ﻋﺎدت ﭘﻨﺠﻢ :آنها ﺳﻌﻲ میﻛﻨﻨﺪ اول درك ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻌﺪ درك شوند

ﻋﺎدت ﺷﺸﻢ :آنها اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎري دارند

ﻋﺎدت ﻫﻔﺘﻢ :اره را ﺗﻴﺰ ﻛﻨﻴﺪ 

تعداد صفحات 120
نوبت چاپ اول 1395
قطع کتاب رقعی
شابک 978-600-7626-59-7
مولف استفان آر کاوی
مترجم محمدعلی عزیزی

نوشتن نظر

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: