چرا بازاریابی شبکه‌ای را باید شروع کنیم؟

پدید آورندگان: کیت شرایتر
قیمت: 10,000 تومان
تعداد:        - یا -   افزودن به لیست دلخواه

چرا بازاریابی شبکه‌ای را باید شروع کنیم؟

                                                                                                   ﻣﻘﺪﻣﻪ    
ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ اي ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺮﻓﻪ ي ﻣﻮﺟﻮد در دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ، اﻣﺎ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎً ﯾﮑﯽ از ﺑهترﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪﻫﺎي دﻧﯿﺎ اﺳﺖ. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ اي ﻧﻪ تنها ﺑﻪ ﻣﺎ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ، ﺑﻠﮑﻪ وﻗﺖ و زﻣﺎن ﻟﺬت ﺑﺮدن از آن را هم ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽدهد. ﻣﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﻮش ﺷﺎﻧﺲ ﺑﻮدم ﮐﻪ در ﺳﺎل  1994 وارد حرفه ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ اي ﺷﺪم و هرگز ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﮕﺎه ﻧﮑﺮدم. ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ اي ﻧﻪ تنها زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮا ﺑﻠﮑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺰاران ﻧﻔﺮي ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ي ﻣﻦ وارد اﯾﻦ ﺣﺮﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮد. 
رازش ﭼﻪ ﺑﻮد؟  ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ، ما میﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺪون رﯾﺴﮏ ﺷﻐﻠﻤﺎن را اداﻣﻪ ﺑﺪهیم... همین اﻻن!
ﭼﻄﻮر؟
ﻧﯿﺎز ﻧﯿﺴﺖ ﺗﻤﺎم ﺗﺨﻢ ﻣﺮغها را در ﯾﮏ ﺳﺒﺪ ﺑﮕﺬارﯾﻢ. اﮔﺮ ﻣﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﺑﻪ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ هر آن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﻤﺎم درآﻣﺪﻣﺎن را از دﺳﺖ ﺑﺪهیم. رﯾﺴﮏ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺮاي ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.  ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ درآﻣﺪ ﻣﺎزاد از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ اي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺧﻮدﻣﺎن را در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺠﺎﯾﻊ ﺑﯿﻤﻪ  ﮐﻨﯿﻢ از آن ﻫﻢ ﺑﻬﺘﺮ، ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ درآﻣﺪ ﺗﻤﺎم وﻗﺖ از ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ اي ﻗﺎدر ﺧﻮاهیم ﺑﻮد ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯿﻢ.  از همه مهمتر، ﺑﺎ داﺷﺘﻦ ﯾﮏ درآﻣﺪ رؤﯾﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺷﺒﮑﻪ اي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺎن را ﺑﻪ روشهای ﺑﺎورﻧﮑﺮدﻧﯽ از اﯾﻦ رو ﺑﻪ آن رو ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﺑﺎر ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ دارﯾﻢ. اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ را از دﺳﺖ ندهیم و ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ هیجان اﻧﮕﯿﺰ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﻢ.  ﺑﯿﺎﯾﯿﺪ از اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻧﻬﺎﯾﺖ اﺳﺘﻔﺎده را ﺑﺒﺮﯾﻢ.  
                                                                                                                                                              ﮐﯿﺖ ﺷﺮاﯾﺘﺮ 
تعداد صفحات 88
نوبت چاپ اول 1395
شابک 978-600-8639-97-9
مولف ﮐﯿﺖ ﺷﺮاﯾﺘﺮ
مترجم محمدعلی عزیزی - رﺿﺎ ﻣﺤﺰون