پیگیری کن

پدید آورندگان: ﮐﯿﺖ ﺷﺮاﯾﺘﺮ و ﺗﺎم بیگ آل ﺷﺮاﯾﺘﺮ
قیمت: 20,000 تومان
تعداد:        - یا -   افزودن به لیست دلخواه

پیگیری کن

                                                                                                         مقدمه

  ًﻣﻌﻤﻮﻻ مشتریان اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ اﯾﻦ ﺟﻤﻼت را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﻨﺪ:

 ƒ ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻢ ƒ

 ƒاﻻن وﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي ﺷﺮوع اﯾﻦ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ƒ 

 ƒ ﺳﺮ ﻣﻦ واﻗﻌﺎ ﺷﻠﻮغ اﺳﺖ ƒ  

 ƒ در حال حاضر نه شاید بعدها ƒ

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻤﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺆدﺑﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ علاقه اي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻧﺪارﻧﺪ، ﮐﺎر  اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺖ؟ ﻗﻄﻌﺎ آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ چیزی ﻣﺎﻧﻊ آن ﻫﺎ  ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﻋﺚ ﻋﻘﺐ راﻧﺪﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد.  آﯾﺎ آن ﻫﺎ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ سریع ﻣﯽ ﺗﺮﺳﻨﺪ؟ آن ﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ما اﺣﺴﺎس راﺣﺘﯽ ﻧﻤﯽ  ﮐﻨﻨﺪ؟ آﯾﺎ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﺻﺖﺷﻐﻠﯽ ﻣﺎ، ﺣﺎوي اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﺑﯿﺶ از حد ﺑﻮده؟  دﻟﯿﻞ آن ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻤﺎن را ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﻨﯿﻢ.

از ﭘﯿﮕﯿﺮي ﮐﺮدن ﻧﺘﺮ ﺳﯿﺪ، ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﯾﺎ اﺳﺘﺮس داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ از اینکه مشتریان از ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ تماسﻫﺎي ما ﻃﻔﺮه ﻣﯽروﻧﺪ رﻧﺞ ببرﯾﻢ.  ﭘﯿﮕﯿﺮي ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﮑﺎﻟﻤﻪ  اي ﻋﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻧﻤﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ و آنﻫﺎ ﻣﺸﺘﺎﻗﺎﻧﻪ در اﻧﺘﻈﺎر ﺗﻤﺎس به ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم ﺑﺎ آنﻫﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﻢ، ﺗﺎ در زﻣﺎن مناسب در دﺳﺘﺮس آنﻫﺎ ﺑﺎﺷﯿﻢ  اﯾﻦ روال ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺟﺎﻟﺐ ﻣﯽرسد ﻧﻪ؟ از روشﻫﺎي اﯾﻦ ﮐﺘﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را از "اﻻن نه" را به "همین اﻻن" ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﺪ.  

  

 

تعداد صفحات 156
نوبت چاپ اول 95
شابک 978-600-7626-04-6
مولف ﮐﯿﺖ ﺷﺮاﯾﺘﺮ - ﺗﺎم بیگ آل ﺷﺮاﯾﺘر
مترجم محمد علی عزیزی

نوشتن نظر

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: