نبوغ دیوانه

پدید آورندگان: رﻧﺪي گیج
قیمت: 30,000 تومان
تعداد:        - یا -   افزودن به لیست دلخواه

نبوغ دیوانه

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ در زﻧﺪﮔﯽ ﻗﺎدرﯾﻢ ﺑﻪ اﻫﺪاف زﯾﺎدي ﺑﺮﺳﯿﻢ، اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻧﻘﺸﻪ راه اﺳﺖ ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻫﺪاف .ﻧﺒﻮغ دﯾﻮاﻧﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻘﺪﺳﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﯿﻖ آرزوﻫﺎ .در ﺣﻖ ﺧﻮدﺗﺎن ﻟﻄﻒ ﮐﻨﯿﺪ و اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﯽﻓﻬﻤﯿﺪ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ . هیچ ﭼﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. 

 " اﺳﺘﯿﻮ ﮐﯿﺘﯿﻨﮓ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه وﺑﻼگ ﻗﯿﻒ امروز"

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺨﺶهای ذﻫﻦ ﺷﻤﺎ را جا به جا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و باورهایتان را ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ  .ﺗﻔﮑﺮات ﺷﻤﺎ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﺴﯿﺮﻫﺎي ﺟﺪﯾﺪ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و درﻫﺎي ﺗﺎزه اي را ﺑﻪ ﺳﻮي ﺷﻤﺎ باز ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺗﻤﺎم اﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ تنها در ﻓﺼﻞ اول واقع ﻣﯽﺷﻮد !ﮔﯿﺞ ﯾﮏ راﻫﻨﻤﺎي ﻋﺎﻟﯽ در راه ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﺳﺘﻌﺪاد ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻦ اﺳﺖ. 

» ري ودان ﻣﺆﻟﻒ ﮐﺘﺎب از پله ها ﺑﺮوﯾﺪ  « 
 
تعداد صفحات 32
نوبت چاپ اول 1395
شابک 978-600-7626-02-2
مولف رندی گیج
مترجم محمد علی عزیزی - رضا محزون

نوشتن نظر

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید:برچسب ها: نبوغ،دیوانه