نمونه آزمونهای مستند و پر تکرار برگزار شده استخدامی عربی

پدید آورندگان: محمد علی عزیزی
قیمت: 30,000 تومان
تعداد:        - یا -   افزودن به لیست دلخواه

نمونه آزمونهای مستند و پر تکرار برگزار شده استخدامی عربی

در واﻗﻊ وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰ ﮐﺘﺎﺑﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺘﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺷﺎﻣﻞ : 

1 . ﻓﺼﻞ ﺑﻨﺪي در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﺼﺼﯽ   

2 . ﺳﺆاﻻت ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪ اي ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ ﺑﺪون اﺑﻬﺎم 

3 . آزﻣﻮن ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ

4 . ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ   

5. ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن آﺧﺮﯾﻦ آزﻣﻮﻧﻬﺎي ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺗﺎ ﺳﺎل ﺟﺎري و ......

6. ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ درﮐﻨﮑﻮر ﺳﺮاﺳﺮي و آزاد

تعداد صفحات 120
نوبت چاپ اول 1397
شابک 978-600-8639-72-5
مولف محمد علی عزیزی