نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی مدارهای منطقی و الکترونیکی

پدید آورندگان: آرمان کهریزی
قیمت: 35,000 تومان
تعداد:        - یا -   افزودن به لیست دلخواه

نمونه آزمونهای مستند و پرتکرار برگزار شده استخدامی مدارهای منطقی و الکترونیکی

فهرست

ﺧﻼﺻﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ و اﻟﮑتروﻧﯿﮑﯽ
 
نمﻮﻧﻪ آزﻣﻮﻧﻬﺎی ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺮ ﺗﮑﺮار ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه
 
ﭘﺎﺳﺨﻨﺎﻣﻪ تشرﯾﺤﯽ ﻣﺪارﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ و اﻟﮑتروﻧﯿﮑﯽ
 
ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺄﺧﺬ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ
 
تعداد صفحات 120
نوبت چاپ اول 1397
شابک 678-600-8639-79-4
مولف آرمان کهریزی