17 اصل کار تیمی

پدید آورندگان: جان سی مکسول
قیمت: 13,500 تومان
تعداد:        - یا -   افزودن به لیست دلخواه

17 اصل کار تیمی

                                                                                                         مقدمه

ﺑﺪون داﺷﺘﻦ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺧﻮب ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﯿﻤﯽ ﻋﺎﻟﯽ راه اﻧﺪازي ﮐﺮد. اﯾﻦ ﯾﮏ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳﺖ. می گویند ﻫﺮ ﭼﻪ ﻗﺪر ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺣﺮﻓﻪ اي ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﻫﺮ ﺻﻮرت اﻣﮑﺎن ﺑﺎﺧﺖ ﻫﻢ وﺟﻮد دارد، وﻟﯽ ﺑﺪون ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺧﻮب، ﺑﺮﻧﺪه  ﺷﺪن اﻣﮑﺎن ﻧﺪارد. ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ از ﮐﺠﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺧﻮب ﭘﯿﺪا ﮐﺮد؟ ﯾﺎ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺣﺮﻓﻪي اي ﺑﺴﺎزﯾﻢ؟ ﺑﺮاي داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﺑﺎزﯾﮑﻦ ﺧﻮب در ﯾﮏ ﺗﯿﻢ، در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ دو ﻫﯿﭻ ﭼﺎره ي دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺴﺖ: ﯾﺎ آن ﻫﺎ را آﻣﻮزش ﺑﺪﻫﯿﻢ و ﯾﺎ اﺷﺨﺎص آﻣﻮزش دﯾﺪه را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﻢ. ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ روي ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎﻧﯽ ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎر دارﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻗﻬﺮﻣﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﺎرج از ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد اﻓﺮادي ﻣﺘﺒﺤﺮ و ﻗﻬﺮﻣﺎن را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﮐﺘﺎب در ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﻤﮏ ﻣﻔﯿﺪي ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮑﻨﺪ.

ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺮدن اﺻﻮل ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از ﺧﻮدﺗﺎن ﮐﺴﯽ ﺑﺴﺎزﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي او ﺑﺎﺷﻨﺪ.  ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺧﻮد، ارزش ﺗﯿﻢ ﺗﺎن را اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ دﻫﯿﺪ. وﻟﯽ اﮔﺮ رﻫﺒﺮي ﺗﯿﻢ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﯾﺪ، اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﭼﺮا؟ ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ داﻧﯿﺪ را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻨﺖ آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﺳﺮﻣﺸﻖ آن ﻫﺴﺘﯿﺪ. ﺷﻨﺎﺧﺘﻦ ﯾﮏ ﺧﺼﻠﺖ و ﻧﺸﺎن دادن و ﭘﺮورش در ﺧﻮد زﻣﺎن ﻣﯽ ﺑﺮد.  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻄﺎﻟﺐ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب زﻣﯿﻨﻪ اي ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮑﺎراﻧﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ اﻋﻀﺎﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮﻧﺪ. اﺳﺘﻌﺪاد آن ﻫﺎ در ﭼﻪ ﺣﺪ و اﻧﺪازه اي اﺳﺖ، در درﺟﻪ ي دوم اﻫﻤﯿﺖ ﻗﺮار دارد. وﻟﯽ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﯿﺪ از ﺑﯿﺮون ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﺗﯿﻢ ﺧﻮد وارد ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻫﺎي ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﮐﺘﺎب اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ. و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﯿﻢ از ﻧﻈﺮﺷﺎن در اوﻟﻮﯾﺖ اول ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻫﻔﺪه  ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﯿﻢ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﻤﺎ اﺳﺖ.  ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪا دادي اﺳﺖ ﮐﻨﺘﺮﻟﺸﺎن از ﺗﻮاﻧﻤﺎن ﺧﺎرج اﺳﺖ. وﻟﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﺎر در ﯾﮏ ﺗﯿﻢ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ آن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﯿﻢ. ﻫﻤﻪ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻋﻀﺎي ﺗﯿﻤﯽ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﻮﻧﺪ. ﻓﻘﻂ ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ اﺻﻮل ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎزي ﮔﺮوﻫﯽ را ﺑﺪاﻧﻨﺪ. از ﺧﻮدﺗﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ اﻋﻀﺎي ﺗﯿﻢ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎي ﺗﯿﻢ در ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻬﺘﺮي ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. 

 

انتشارات رویای سبز
تعداد صفحات 204
نوبت چاپ اول 1395
قطع کتاب رقعی
شابک 978-600-7626-92-4
مولف جان‌سی. ماکسول
مترجم محمد علی عزیزی
عنوان اصلی 17 essential qualities of a team player