توصیه های پدر پولدار برای تجارت در قرن 21

پدید آورندگان: راﺑﺮت ﮐﯿﻮﺳﺎﮐﯽ
قیمت: 15,000 تومان
تعداد:        - یا -   افزودن به لیست دلخواه

توصیه های پدر پولدار برای تجارت در قرن 21

                                                                                       مقدمه

اﯾﻦ ﮐﺘﺎب را ﺑﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ ﻧﻔﺮ از ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺴﯿﺮ زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد اوﺿﺎع ﻣﺎﻟﯿﺸﺎن اﺣﺴﺎس درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﻢ. ﻣﯽﺧﻮاﻫﻢ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﺪ، اﮐﻨﻮن ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ زﻣﺎن ﺑﺮاي ﮐﻨﺘﺮل آﯾﻨﺪهﺗﺎن اﺳﺖ. ﻣﻦ زﻧﺪﮔﯽام را ﺻﺮف آﻣﻮزش ﻣﺮدم ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻤﻮدهام و ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي « ﭘﺪر ﭘﻮﻟﺪار ، ﺷﻤﺎ را ﺑﺮاي اﯾﺠﺎد و ﺣﻔﻆ ﺛﺮوت آﻣﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد و ﯾﮑﺒﺎر دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﭘﻮل، ﭼﻄﻮر ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ را در ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖوﯾﮑﻢ را ﺧﻮاﻫﯿﺪ آﻣﻮﺧﺖ و ﻓﺮﺻﺖﻫﺎي ﺗﺠﺎري دﺳﺘﺮﺳﺘﺎن را ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ زﻧﺪﮔﯽﺗﺎن را آنﻃﻮر ﮐﻪ آرزو دارﯾﺪ ﺑﺴﺎزﯾﺪ. 

ﻣﻦ ﺗﺠﺎرت را از دو ﻧﻔﺮ آﻣﻮﺧﺘﻢ: ﭘﺪرم، ﺑﺎ ﺗﺤﺼﯿﻼت ﻋﺎﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪ دوﻟﺘﯽ ردهﺑﺎﻻﯾﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ، و ﭘﺪر ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ دوﺳﺘﻢ ﮐﻪ در ﮐﻼس ﻫﺸﺘﻢ ﺗﺮكﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده، و ﯾﮏ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮ ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد. ﭘﺪر ﻣﻦ در ﺗﻤﺎم ﻋﻤﺮش از ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺎﻟﯽ رﻧﺞ ﺑﺮد و ﺑﺎ وﺟﻮد ﺗﻼش زﯾﺎد ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﮐﻤﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺖ، وﻟﯽ ﭘﺪر دوﺳﺘﻢ ﯾﮑﯽ از ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدان ﻫﺎواﯾﯽ ﺷﺪ.  ﻣﻦ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدم ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ اﯾﻦ دو ﻣﺮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان " ﭘﺪر ﻓﻘﯿﺮ " و " ﭘﺪر ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ " ﺧﻮدم ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﻨﻢ. ﻣﻦ ﭘﺪر واﻗﻌﯽام را ﺧﯿﻠﯽ دوﺳﺖ دارم و ﺗﺤﺴﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻢ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻋﻬﺪ ﺑﺴﺘﻪام ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ از ﺧﻮاري و رﻧﺞﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺪرم ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﺪ دوري ﮐﻨﻨﺪ؛ و اﯾﻦ اﻣﺮ را وﻇﯿﻔﻪي ﺧﻮدم ﻣﯽداﻧﻢ. 

تعداد صفحات 208
نوبت چاپ اول 1395
شابک 978-600-8639-08-4
مولف راﺑﺮت ﮐﯿﻮﺳﺎﮐﯽ
مترجم محمدعلی عزیزی

نوشتن نظر

نام شما:


نظر شما: توجه : HTML ترجمه نمی شود!

رتبه: بد           خوب

کد امنیتی را در کادر زیر وارد نمایید: